Các tổ Thảo luận bắt đầu hội ý, góp ý vào Văn kiện Đại hội. Đưa ra những ý kiến góp phần vào sự phát triển của Đoàn trường

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CTIM lần thứ X Nhiệm kỳ 2023-2025
Truyền thông trực tiếp tại Đại hội

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x