Thời khóa biểu Học kỳ II NH 2019-2020 (Từ ngày 11/05/2020 tất cả sinh viên học tập trung tại trường)

9.274 Lượt xem

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x