Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày tạo 06/11/2023

 -  1.019 Lượt xem

Thông báo số 163/TB-CĐBC ngày 02 tháng 11 năm 2023 về đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

khoakinhte
x

 

Gọi 0977 65 66 69