Kế hoạch Hoạt động nghiên cứu Khoa học NH 2016-2017

Ngày tạo 07/03/2020

 -  2.457 Lượt xem

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với NCKH, phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã xậy dựng Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học NH 2016-2017.

Kế hoạch chi tiết tại đây:

 
Phòng QLKH và HTQT
Gọi 0977 65 66 69
x