Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học NH 2015-2016

Ngày tạo 07/03/2020

 -  3.081 Lượt xem

Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với NCKH, phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Trường Cao đẳng bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp xậy dựng Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học NH 2015-2016.

Nội dung chi tiết kế hoạch tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
x

 

Gọi 0977 65 66 69