Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2017-2018

Ngày tạo 07/03/2020

 -  2.589 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp ban hành Kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng NH 2017-2018.

Kế hoạch chi tiết tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
Gọi 0977 65 66 69
x