NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ

Ngày tạo 07/03/2020

 -  2.296 Lượt xem

ThS. Nguyễn Lê Phương Oanh
Phó Trưởng Khoa
Email: nlpoanh@ctim.edu.vn
Điện thoại: 0902595255
 
CN. Trương Thị Ngọc Thu
Giảng viên cơ hữu
Email: ttnthu@ctim.edu.vn
Điện thoại:0979813307
 
 
ThS. Trần Thị Kiều Hạnh
Giảng viên thỉnh giảng
Email:kieuhanhnis@gmail.com
Điện thoại:0767893300
 
 
CN. Lã Thị Kim Ngọc
Giảng viên thỉnh giảng
Email:lathikimngoc2511@gmail.com
Điện thoại:0902819422
 
 
CN. Phạm Thị Quỳnh Anh
Giảng viên thỉnh giảng
Email: quanh11may82@gmail.com
Điện thoại: 0976704882
khoatienganh
Gọi 0977 65 66 69