Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2019-2020 (Khóa 20 và Khóa 21)

2.576 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CĐBC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2019-2020.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x