Thời khóa biểu học tập trực tuyến HK 3 NH 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 10/5/2021)

8.408 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 24/KH-CĐBC ngày 29/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến;

Nhà trường ban hành thời khóa biểu học tập trực tuyến HK3 NH 2020-2021, áp dụng từ ngày 10/5/2021 cụ thể như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x