Thông báo về thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Ngày tạo 17/11/2016

 -  2.444 Lượt xem

Trường CTIM thông báo về việc thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, cụ thể như sau:
- Thời gian học : 04 tuần, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Trường CTIM.
   

Minh Trung
x

 

Gọi 0977 65 66 69