Bài 4: DANH TỪ ĐỘNG VẬT VÀ DANH TỪ BẤT ĐỘNG VẬT

Ngày tạo 29/04/2020

 -  370 Lượt xem

Xem câu sau:

 1. The postcard saw the mailman. (Tấm bưu thiếp đã nhìn thấy bưu tá)

Cái gì gây ngạc nhiên trong câu này? Cái gây ngạc nhiên là điều chúng ta không hề mong đợi một tấm bưu thiếp, vật vô tri vô giác, có thể nhìn thấy cái gì đó; duy chỉ có vật nào đang sống mới có khả năng đó. Danh từ đề cập đến vật đang sống được gọi là danh từ động vật (animate nouns), ngược lại, danh từ đề cập ddeens vật vô tri vô giác được gọi là danh từ bất động vật (inanimate nouns). Tấm bưu thiếp là danh từ bất động vật và đang sử dụng nó như một danh từ động vật làm cho câu trên bất thường.

Mách nước 4.1.

Danh từ động vật đề cập đến những vật đang sống; danh từ bất động vật đề cập đến những vật vô tri vô giác.

Tự kiểm tra 4.1.

Xác định mỗi danh từ là danh từ động vật hay danh từ bất động vật

 

Concrete

Abstract

 1. word
 2. lizard (còn thằn lằn)
 3. glasses
 4. calendar
 5. baby
 6. criminal
 7. furniture
 8. doctor
 9. mouse
 10. truck

 

 

   

Lưu ý: Muốn biết các từ trên thuộc danh từ nào trong hai loại thì trước hết phải biết nghĩa của chúng (môn Semantics mới quan trọng làm sao!)   

Bây giờ, xem câu sau:

 1. The dog wrote a best selling novel. (Con chó đã viết cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất)

Lần nữa, có vài điều ngạc nhiên ở đây. Chúng ta biết rằng chó (dog) là động vật. Tuy nhiên, chỉ một loại danh từ động vật đặc biệt mới có khả năng viết cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất: danh từ chỉ người (human noun). Câu sau là đúng, vì (danh từ) thầy giáo (teacher) là danh từ chỉ người: My teacher wrote a best selling novel. Mặt khác, vì (danh từ) chó là danh từ động vật không chỉ người, câu 2 nói không đúng.

Tóm lại: danh từ cho thể là danh từ động vật chỉ người - human animate (teacher), danh từ động vật không chỉ người - nonhuman animate (dog) hoặc danh từ bất động vật - inanimate (postcard).

Tự kiểm tra 4.2.

Xác định mỗi danh từ là danh từ động vật hay danh từ bất động vật. Nếu là danh từ động vật thì xác định (rõ hơn) là danh từ chỉ người hay danh từ không chỉ người.

 

Animate

Inanimate

Human

Nonhuman

 1. dinner
 2. pet
 3. friend
 4. child
 5. spider
 6. tablecloth
 7. recipes
 8. assassin
 9. shark
 10. freedom

 

 

 

(Còn nữa)

 

Nhóm dịch thuật
Gọi 0977 65 66 69