[QA 003] - Ngôn ngữ trong văn bản hành chính phải trình bày như thế nào?

Ngày tạo 07/03/2020

 -  361 Lượt xem

Hỏi:

Ngôn ngữ trong văn bản hành chính phải trình bày như thế nào?

 

Đáp:

        Có thể tổng quát những quy định của nhà nước về ngôn ngữ trong văn bản hành chính (viết tắt là VBHC) như sau:

  1. Ngôn ngữ trong VBHC là tiếng Việt.
  2. Các quy phạm pháp luật, các quy định hay các vấn đề, sự việc phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác.
  3. Sử dụng ngôn ngữ viết (tiếng Việt gọt giũa hay tiếng Việt văn hóa, chuẩn mực), cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu.
  4. Dùng từ ngữ phổ thông, không dùng từ ngữ địa phương và từ nước ngoài nếu không thực sự cần thiết. Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản.
  5. Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt, nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó.
  6. Việc viết hoa được thực hiện theo quy tắc chính tả tiếng Việt.
  7. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, trích yếu nội dung văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (trừ trường hợp đối với Luật và Pháp lệnh); trong các viện dẫn tiếp theo có thể ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó. (Vũ Thị Sao Chi, 2016, Tiếng Việt hành chính, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội).

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69